GDPR

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků – webová stránka

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s poskytováním našich služeb.

 1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je EM-CO, s.r.o., Palackého 2713, 530 02 Pardubice.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:

Arnošt Martin – jednatel, emco.martin@email.cz, tel.: 602 470 693

 1. Tabulka zpracování osobních údajů                                                                                                                                                                                                                                                                                
  Zpracování osobních údajů Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Zdroj údajů Doba uložení / lhůta pro výmaz Kategorie příjemců údajů Kategorie subjektu údajů
    Ubytování            
  Smlouvy dlouhodobé (objednávky ubytování) Ošetření smluvního vztahu s ubytovaným/podnájemníkem Jméno, adresa, rodné číslo, datum narození, telefon, e-mail Uzavření nebo plnění smlouvy Pracovní agentura 10 let od poslední faktury Nejsou Ubytovaný/podnájemník
  apisování do knih ubytovaných Právní povinnost Jméno, datum narození, trvalý pobyt popř. číslo víza, číslo obč. průkazu nebo pasu, délka pobytu (od – do) Souhlas Subjekt údajů 6 let od ubytování Cizinecká policie Hosté
  Předávání informací včetně osobních údajů Cizinecké policii ohledně ubytování cizinců Právní povinnost Jméno, datum narození, trvalý pobyt popř. číslo víza, číslo obč. průkazu nebo pasu, délka pobytu (od – do) Právní povinnost   6 let od ubytování Cizinecká policie Hosté
  Závěrka – seznam osob a plateb Evidence dokladů Jméno, délka pobytu (od – do) Právní povinnost Subjekt údajů 10 let   Hosté
  Fakturace Fakturace objednávek Jméno, právní forma, adresa, číslo účtu, IČO Právní povinnost   10 let od poslední faktury    
 2. Vysvětlení k tabulce a zpracováním                                                                                                                                                                                                             Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

  Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

  V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

  V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

  Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů.

 3. Popis práv subjektů údajů                                                                                                                                                                                                                                 Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:                                                                                                              
  Právo Upřesnění
  Požadovat výpis Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

  Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.

  Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

  Požadovat opravu Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
  Požadovat výmaz Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

  Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

  Požadovat omezení zpracování Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

  K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

  Podat námitku proti zpracování Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

  Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

  V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

  Odvolat souhlas se zpracováním To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
  Požadovat výpis v přenositelném formátu Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu.

  Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.

  Podat námitku proti automatizovanému rozhodování Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
  Podat stížnost na dozorový úřad V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.
 4. Způsob výkonu práv                                                                                                                                                                                                                                         Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:Na recepci hotelu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

  K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

  Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

  Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

  Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
  2. odmítnout žádosti vyhovět.

  Chcete-li podat žádost elektronicky:

  1. zašlete ji e-mailem na adresu emco.martin@email.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
  2. Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky a9w3zyy.

  Uveďte do ní:

  1. Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
  2. O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
  3. Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
  4. Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

  V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.